هاست حرفه ای پلسک لینوکس ایران

IRH-1000

فضا 1000 مگابایت
تمامی امکانات نامحدود

IRH-2000

فضا 2000 مگابایت
تمامی امکانات نامحدود

IRH-3000

فضا 3000 مگابایت
تمامی امکانات نامحدود

IRH-5000

فضا 5000 مگابایت
تمامی امکانات نامحدود

IRH-8000

فضا 8000 مگابایت
تمامی امکانات نامحدود

IRH-10000

فضا 10000 مگابایت
تمامی امکانات نامحدود