سرور مجازی آمریکا

سرور مجازی شماره یک
 • 1 ساعت بعد از سفارش
  زمان تحویل
 • 25 گیگابایت
  فضای دیسک
 • 512 مگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • KVM
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
سرور مجازی شماره دو 5 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 40 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 1 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • KVM
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
سرور مجازی شماره سه 50 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 60 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 2 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • KVM
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
سرور مجازی شماره چهار 2 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 100 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 3 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • KVM
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
سرور مجازی شماره پنج 3 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 150 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 4 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • KVM
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
سرور مجازی شماره شش 3 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 200 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 6 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • KVM
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا/آمریکا موقعیت سرور