هاستینگ آمریکا

اقتصادی B 6 موجود است
 • 200 مگابایت
  فضای دیسک
 • 3 گیگابایت
  پهنای باند
 • 10 عدد
  حساب ایمیل
 • 10 عدد
  اف تی پی
 • 2 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 20 عدد
  تعداد زیر دامنه
 • 2 عدد
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI پشتیبانی
اقتصادی A
 • 300 مگابایت
  فضای دیسک
 • 5 گیگابایت
  پهنای باند
 • 20 عدد
  حساب ایمیل
 • 20 عدد
  FTP
 • 2 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 20 عدد
  تعداد زیر دامنه
 • 20 عدد
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
تجاری C
 • 500مگابایت
  فضای دیسک
 • 8 گیگابایت
  پهنای باند
 • 30 عدد
  حساب ایمیل
 • 30 عدد
  اف تی پی
 • 4 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 30 عدد
  تعداد زیر دامنه
 • 30 عدد
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI پشتیبانی
تجاری B
 • 700 مگابایت
  فضای دیسک
 • 12 گیگابایت
  پهنای باند
 • 50 عدد
  حساب ایمیل
 • 50 عدد
  اف تی پی
 • 5 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 50 عدد
  تعداد زیر دامنه
 • 50 عدد
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
zz