هاستینگ حرفه ای ها

تجاری A

plesk 12.5

 • 1000 مگابایت
  فضای دیسک
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 60عدد
  حساب ایمیل
 • 60 عدد
  اف تی پی
 • 6 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 60 عدد
  تعداد زیر دامنه
 • 60 عدد
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
 • 2 عدد
  تعداد دامین
 • آمریکا
  موقعیت
حرفه ای C

plesk 12.5

 • 2 گیگابایت
  فضای دیسک
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نا محدود
  حساب ایمیل
 • نا محدود
  اف تی پی
 • 7 عدد
  تعداد دیتابیس
 • نا محدود
  تعداد زیر دامنه
 • نا محدود
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
 • 3 عدد
  تعداد دامین
 • آمریکا
  موقعیت
حرفه ای B

plesk 12.5

 • 3 گیگابایت
  فضای دیسک
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نا محدود
  حساب ایمیل
 • نا محدود
  اف تی پی
 • 8 عدد
  تعداد دیتابیس
 • نا محدود
  تعداد زیر دامنه
 • نا محدود
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
 • 4 عدد
  تعداد دامین
 • آمریکا
  موقعیت
حرفه ای A

plesk 12.5

 • 5 گیگابایت
  فضای دیسک
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نا محدود
  حساب ایمیل
 • نا محدود
  اف تی پی
 • 10 عدد
  تعداد دیتابیس
 • نا محدود
  تعداد زیر دامنه
 • نا محدود
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
 • 5 عدد
  تعداد دامین
 • آمریکا
  موقعیت