هاست لینوکس پلسک ایران

HOST IRS-1

هاست ایران پلسک لینوکس
فضای میزبانی512 مگابایت
امکانات نامحدود

HOST IRS-2

هاست ایران پلسک لینوکس
فضای میزبانی 1 گیگابایت
امکانات نامحدود

HOST IRS-4

هاست ایران پلسک لینوکس
فضای میزبانی 3 گیگابایت
امکانات نامحدود

HOST IRS-5

هاست ایران پلسک لینوکس
فضای میزبانی 5 گیگابایت
امکانات نامحدود

HOST IRS-6

هاست ایران پلسک لینوکس
فضای میزبانی 8 گیگابایت
امکانات نامحدود

HOST IRS-7

هاست ایران پلسک لینوکس
فضای میزبانی 10 گیگابایت
امکانات نامحدود

HOST IRS-8

هاست ایران پلسک لینوکس
فضای میزبانی 15 گیگابایت
امکانات نامحدود

HOST IRS-9

هاست ایران پلسک لینوکس
فضای میزبانی 20 گیگابایت
امکانات نامحدود