سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران DS1
 • 24ساعت
  زمان تحویل
 • 2*600 SAS10k
  فضای دیسک
 • 16 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • G7 X5650
  پردازنده
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران /تکنوسرور موقعیت سرور
سرور اختصاصی ایران DS2
 • 24ساعت
  زمان تحویل
 • 900 SAS10K+128SSD
  فضای دیسک
 • 24 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • cpu G7 5650
  'پردازنده
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران /تکنوسرور موقعیت سرور
سرور سازمانی PDS1
 • 24 ساعته
  زمان تحویل
 • 2*1/2 T SAS10K
  فضای دیسک
 • 32 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • G8 2*E5-2620 v1
  پردازنده
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
سرور سازمانی PDS2
 • 24 ساعته
  زمان تحویل
 • 2*1/2 T SAS10K
  فضای دیسک
 • 32 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • G8 2*E5-2620 v2
  پردازنده
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
سرور سازمانی PDS3
 • 24 ساعته
  زمان تحویل
 • 2*500 SSD
  فضای دیسک
 • 64 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • G8 2*E5-2650 v2
  پردازنده
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
سرور سازمانی PDS4
 • 24 ساعته
  زمان تحویل
 • 2*500 SSD
  فضای دیسک
 • 64 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • G8 2*E5-2670 v2
  پردازنده
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
سرور سازمانی PDS5
 • 24 ساعته
  زمان تحویل
 • 2*4T SATA
  فضای دیسک
 • 64 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • G8 2*E5-2670 v2
  پردازنده
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
سرور سازمانی PDS6
 • 24 ساعته
  زمان تحویل
 • 2*1T SSD
  فضای دیسک
 • 64 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • G8 2*E5-2696 v2
  پردازنده
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران -زیرساخت موقعیت سرور