هاستینگ جوملا

پلن شماره دو هاستینگ جوملا

plesk 12.5

 • 200 مگ
  فضای دیسک
 • 96 گیگابایت
  پهنای باند
 • 40 عدد
  حساب ایمیل
 • 2 عدد
  اف تی پی
 • 2 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 15 عدد
  تعداد زیر دامنه
 • 10 عدد
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
 • 2 عدد
  تعداد دامین
 • آمریکا
  موقعیت
پلن شماره سه هاستینگ جوملا

plesk 12.5

 • 1000 مگ
  فضای دیسک
 • 1100 گیگابایت
  پهنای باند
 • 60 عدد
  حساب ایمیل
 • 5 عدد
  اف تی پی
 • 5 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 20 عدد
  تعداد زیر دامنه
 • 20 عدد
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
 • 3 عدد
  تعداد دامین
 • آمریکا
  موقعیت
پلن شماره چهار هاستینگ جوملا

plesk 12.5

 • 2000 مگ
  فضای دیسک
 • 2000 گیگابایت
  پهنای باند
 • 80 عدد
  حساب ایمیل
 • 10 عدد
  اف تی پی
 • 10 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 25عدد
  تعداد زیر دامنه
 • 30 عدد
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
 • 4 عدد
  تعداد دامین
 • آمریکا
  موقعیت
پلن شماره یک هاستینگ جوملا

plesk 12.5

 • 200 مگ
  فضای دیسک
 • 44 گیگابایت
  پهنای باند
 • 30 عدد
  حساب ایمیل
 • 1 عدد
  اف تی پی
 • 1 عدد
  تعداد دیتابیس
 • 10 عدد
  تعداد زیر دامنه
 • 5 عدد
  تعداد آلیاس
 • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
  پشتیبانی
 • 1 عدد
  تعداد دامین
 • آمریکا
  موقعیت